ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2017

NÁZOV ZMLUVY ÚČASTNÍCI PREDMET ZMLUVY HODNOTA PREDMETU ZMLUVY DÁTUM UZATVORENIA ZMLUVY DÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVY SÚBOR
Dodatok z zmluve o výpožičke oporných bodov PlayMAX, s.r.o., Pov.Bystrica Doplnenie Predmetu dohody - 31.01.2017 01.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o výpožičke oporných bodov PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica Výpožička oporných bodov - stĺpov - 31.01.2017 01.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zriadenie a vedenie bežného účtu - 02.02.2017 03.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zriadenie a vedenie bežného účtu - 02.02.2017 03.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL, s.r.o., Bratislava Zabezpečenie realizácie objednaných služieb - 13.02.2017 13.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o dielo Ing. arch. Zdenka Brzá, autorizovaný architekt SKA, Považská Bystrica Územný plán obce Slopná - 28.02.2017 01.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce P&P import s.r.o., Trenčín Vykonávanie zberu starého papiera na územé obce - 22.02.2017 06.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o úvere UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zmluva o úvere - 03.03.2017 07.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam - 03.03.2017 07.03.2017 bbcodeimg
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky - 03.03.2017 07.03.2017 bbcodeimg
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmena čísla bankového účtu - 06.03.2017 13.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru VINKstav, s.r.o., Papradno Stavebný dozor pri realizácii stavby 480,- 13.03.2017 13.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DHZ Slopná Finančná dotácia z rozpočtu obce 350,- 15.03.2017 20.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Ľudovít Vician, Pov.Bystrica Vykonanie služieb auditu účtovnej závierky 450,- 12.05.2017 12.05.2017 bbcodeimg
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Poistenie budovy obecného domu 163,37 22.05.2017 22.05.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Dotácia pre DHZ Slopná 1400,- 31.05.2017 01.06.2017 bbcodeimg