ERB

Zber a odvoz vytriedeného odpadu spred rodinných domov

Od januára 2023 sa opäť zavádza vrecový zber a odvoz triedeného odpadu spred rodinných domov, ktorý sa bude realizovať vždy poslednú sobotu v danom mesiaci v čase od 8:00 hod. Jedná sa o odvoz plastov ako plastové fľaše, plastové kelímky a iné výrobky z plastov, tetrapaky z mlieka a džúsov, kovových obalov z potravín a papiera – kartónové obaly.

Prosíme občanov, aby zabezpečili správne triedenie a čistotu triedeného odpadu do priehľadných vriec. Triedený odpad má byť vo vreciach stlačený a vrecia zaviazané. V deň zberu takto pripravené vrecia majú byť umiestnené na obvyklom odvoznom mieste komunálneho odpadu – viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácií. Zároveň podľa počtu vytriedených vriec vám budú zabezpečené prázdne vrecia na výmenu.

Zavedením tohto systému spolu prispejeme k zvyšovaniu úrovne vytriedenia v našej obci, čím môžeme znížiť finančné náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke.

Harmongram zberu komunálneho odpadu pre rok 2023

Január  10.1., 24.1. 
Február 7.2., 21.2.
Marec 7.3., 21.3.
Apríl 4.4., 18.4. 
Máj 2.5., 16.5., 30.5.
Jún 13.6., 27.6. 
Júl 11.7., 25.7.
August 8.8., 22.8. 
September 5.9., 19.9.
Október 3.10., 17.10., 31.10.
November 14.11., 28.11.
December 12.12., 26.12.

 

i 6496917