ERB

Zápis do 1.ročníka Základnej školy 2023

Základná škola, Slopná 96

 

Zápis detí do 1. ročníka

sa uskutoční

 3. apríla 2023

v triede na prízemí základnej školy

 od   13,15 hod    do    16,15 hod

 

 

Pokyny k zápisu:

  • priviesť so sebou dieťa – budúceho prváka, 
  • priviesť so sebou aj dieťa, u ktorého rodičia žiadajú v MŠ predĺženie predprimárneho vzdelávania,
  • priniesť občianske preukazy zákonných zástupcov ( rodičov ) a rodný list dieťaťa ( môže byť aj fotokópia rodného listu ),
  • zákonný zástupca je povinný zapísať aj dieťa, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o predĺžení predprimárneho vzdelávania na šk. rok 2022/2023,
  • priniesť 20 eur na učebnice a zošity do 1.ročníka
  • v prípade potreby kontaktujte riad.školy: 0905 564 798

 Mgr. Marianna Rizikyová, riaditeľka školy