Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Slopná

Sídlo: Obecný úrad Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov

IČO: 00692361

Obec Slopná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Obec Slopná vypracovala „Vnútornú smernicu upravujúcu postup na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom smernice je stanovenie efektívneho a hospodárneho postupu pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka v podmienkach obce Slopná.

Zákazky:

  • Nadlimitné
  • Podlimitné
  • Predpokladaná hodnota nad 1 000 €

 Súhrnné správy za kvartály: