ERB

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Slopná

Sídlo: Obecný úrad Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov

IČO: 00692361

Obec Slopná je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, v znení § 7b zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, zadávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek.

Obec Slopná vypracovala „Vnútornú smernicu upravujúcu postup na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom smernice je stanovenie efektívneho a hospodárneho postupu pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná a nadlimitná zákazka v podmienkach obce Slopná.

Zákazky:

  • Zákazky malého rozsahu - predpokladaná hodnota nad 1 000 €, max. do 9 999,99 €
  • Zákazky s nízkou hodnotou - viac ako 10 000 € (viď. finančné limity od 31.3.2022)
  • Podlimitné zákazky (viď. finančné limity platné od 31.3.2022)
  • Nadlimitné zálazky (viď. finančné limity platné od 31.3.2022)

 

Finančné limity od 31.3.2022:

FoxitPDFReader_7qEuhmgksh.png 

 

 

Finančné limity do 31.3.2022:

fl

 

 Súhrnné správy za kvartály a za I. a II. polrok: