Súbory cookie používame na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich používaním.

ERB

Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Slopná“ ( ďalej len „správa o hodnotení strategického dokumentu“) a k návrhu Územného plánu obce Slopná

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Obec Slopná

Vám oznamuje

že, verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Slopná“ ( ďalej len „správa o hodnotení strategického dokumentu“) a k návrhu Územného plánu obce Slopná podľa § 11 zákona sa uskutoční

dňa 07. septembra 2020 (pondelok) o 10,00 hod. v Obecnom dome v Slopnej.

Podrobné pokyny a podmienky sú k dispozícii na webovej stránke www.slopna.sk.

V Slopnej, 19. 8. 2020 

 

Uradný list OÚ ŽP

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU