ERB

Oznam k Dani z nehnuteľností a poplatku za KO

O Z N A M

Vážení občania,

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadame občanov , na ktorý nadväzuje všeobecno záväzné nariadenie obce, aby si podali  priznanie k dani z nehnuteľnosti alebo dani za psa v termíne ako aj zmeny týkajúce sa poplatku za komunálny odpad a to v termíne  do 31. januára 2022 za podmienky, že u daňovníka nastali zmeny v priebehu roka 2021.  

     Tieto druhy daní a poplatkov sa platia za príslušný kalendárny rok dopredu, teda v roku 2022 vyrúbená a zaplatená daň  a poplatok prislúcha na rok 2022 a týka sa zmien vo vlastníctva, ktoré nastali predchádzajúci kalendárny rok 2021. Jedná sa  hlavne podania nového  priznania a nových zmien, ktoré nastali u daňovníka do 31.12.2021 v tomto prehľade:

  • daňovníkov, ktorí sa do 31.12.2021 sa stali novými daňovníkmi na území obce Slopná,
  • podania čiastkového priznania, tých daňovníkov, ktorí získali nové nehnuteľnosti – kúpou, darom, dedičstvom, zámenou a pod.
  • podania čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti, tí daňovníci, ktorí odpredali, darovali alebo zamenili nehnuteľnosti,
  • alebo opravné a dodatočné priznanie na zmeny, ktoré je potrebné k 1.1.2022 vykonať v oblasti dane z nehnuteľnosti, prípadne ďalšie zmeny, alebo:
  • pôvodní daňovníci, ktorí menili účel využitia stavby, pozemok /pozemok sa zmenil na stavebný , stavba sa skolaudovala, vybudovala sa nová drobná stavba, garáž atď...../
  • ak došlo na liste vlastníctva k zmene druhu pôdy a vlastníka
  • ak sa zmenila výmera pozemkov

Taktiež daňovník je povinný oznámiť zmeny týkajúce sa držby psa a to za podmienky, že sa zmenil majiteľ - držiteľ psa alebo  do 31.12.2021 psa kúpil – získal, prípadne predal alebo  pes uhynul.

Povinnosťou daňovníka - poplatníka  za komunálny odpad  je do 31.1.2022 podať všetky zmeny týkajúce sa poplatku za  komunálny odpad  t.j. prírastok nového člena do  rodiny, úmrtie člena rodiny a podobne tak, ako je to uvedené vo všeobecno záväznom nariadení na miestne dane a poplatky sa vzťahujúceho.

 

Na základe uvedeného je preto potrebné v termíne najneskôr do 31.01.2022 predložiť  na obecný úrad  zmeny, prípadne osobne sa dostaviť počas stránkových dní na obecný úrad nahlásiť všetky zmeny týkajúcich sa  daňových a poplatkových povinností, ktoré vznikli v priebehu roku 2021 a pre zmeny v miestnych daniach a poplatkoch platia pre kalendárny rok 2022. /od 1.1.2022 do 31.12.2022/.

V prípade akýchkoľvek nejasností, je potrebné obrátiť sa telefonicky alebo osobne na pracovníkov obecného úradu.

Tento oznam je zverejnený aj v „oznamovacej tabuli obce a webovej stránke obce“, za účelom dôkladného oboznámenia občanov – daňovníkov.

 

Ďakujem za pozornosť