ERB

DOTÁCIA NA STRAVU

V prípade záujmu poberania dotácie na stravu na mesiace 09 – 12/ 2022  je potrebné, aby tí rodičia, ktorých deti sú oprávnené na poskytnutie tejto dotácie odovzdali najneskôr do 8.augusta 2022 Obecnému úradu Slopná potvrdenie, na základe ktorého mu bude táto dotácia poskytnutá.

Ide o  jedno z týchto troch potvrdení:

-  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi (dieťa v HN),

-  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (dieťa v ŽM),

-   čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu). Tlačivo – Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa sa nachádza v prílohe

Tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi si rodičia detí môžu vyzdvihnúť na ÚPSVaR Považská Bystrica (3. poschodie, č. dv. 313) v termíne od 11.07.2022 do 08.08.2022.

 

Príloha - Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti