ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2017

NÁZOV ZMLUVY ÚČASTNÍCI PREDMET ZMLUVY HODNOTA PREDMETU ZMLUVY DÁTUM UZATVORENIA ZMLUVY DÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVY SÚBOR
Dodatok z zmluve o výpožičke oporných bodov PlayMAX, s.r.o., Pov.Bystrica Doplnenie Predmetu dohody - 31.01.2017 01.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o výpožičke oporných bodov PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica Výpožička oporných bodov - stĺpov - 31.01.2017 01.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zriadenie a vedenie bežného účtu - 02.02.2017 03.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zriadenie a vedenie bežného účtu - 02.02.2017 03.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL, s.r.o., Bratislava Zabezpečenie realizácie objednaných služieb - 13.02.2017 13.02.2017 bbcodeimg
Zmluva o dielo Ing. arch. Zdenka Brzá, autorizovaný architekt SKA, Považská Bystrica Územný plán obce Slopná - 28.02.2017 01.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce P&P import s.r.o., Trenčín Vykonávanie zberu starého papiera na územé obce - 22.02.2017 06.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o úvere UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zmluva o úvere - 03.03.2017 07.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam - 03.03.2017 07.03.2017 bbcodeimg
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky - 03.03.2017 07.03.2017 bbcodeimg
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmena čísla bankového účtu - 06.03.2017 13.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru VINKstav, s.r.o., Papradno Stavebný dozor pri realizácii stavby 480 13.03.2017 13.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DHZ Slopná Finančná dotácia z rozpočtu obce 350 15.03.2017 20.03.2017 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Ľudovít Vician, Pov.Bystrica Vykonanie služieb auditu účtovnej závierky 450 12.05.2017 12.05.2017 bbcodeimg
Nájomná zmluva Strabag s.r.o., Bratislava Nájom časti pozemnku - 12.05.2017 13.05.2017 bbcodeimg
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Poistenie budovy obecného domu 163,37 22.05.2017 22.05.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Dotácia pre DHZ Slopná 1400 31.05.2017 01.06.2017 bbcodeimg
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Poistenie budovy školy 181,55 28.06.2017 30.06.2017 bbcodeimg
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zriadenie a vedenie bežného účtu - 30.06.2017 30.06.2017 bbcodeimg
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - 29.06.2017 30.06.2017 bbcodeimg
Dohoda číslo 39/§ 52a/2017 ÚPSVaR Považská Bystrica Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť - 22.06.2017 30.06.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služieb Rastislav Šadlák, Slopná Poskytnutie služieb - 30.06.2017 30.06.2017 bbcodeimg
Zmluva o bežnom účte UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zriadenie a vedenie bežného účtu - 30.06.2017 30.06.2017 bbcodeimg
Zmluva o pripojení zariadenia Stredoslovenská energentika - Distribúcia, a.s. Žilina Pripojenie nového tech. zariadenia - 21.07.2016 27.07.2017 bbcodeimg
Zmluva o pripojení zariadenia Stredoslovenská energentika - Distribúcia, a.s. Žilina Pripojenie nového tech. zariadenia - 21.07.2016 27.07.2017 bbcodeimg
Zmluva o pripojení zariadenia Stredoslovenská energentika - Distribúcia, a.s. Žilina Zmena technických parametrov zariadenia - 24.07.2016 27.07.2017 bbcodeimg
Zmluva o pripojení zariadenia Stredoslovenská energentika - Distribúcia, a.s. Žilina Zmena technických parametrov zariadenia - 24.07.2016 27.07.2017 bbcodeimg
Zmluva o dielo JUVE, s.r.o., Bratislava Realizácia drobnej stavby k POD - 27.07.2016 28.07.2017 bbcodeimg
Zmluva o dodaní služieb Jales, s.r.o., Prečín Výsadba zelene a sadové úpravy k POD - 27.07.2016 28.07.2017 bbcodeimg
Zmluva o združení finančných prostriedkov Združenie obcí Strážovské vrchy, Domaniža Združenie finančných prostriedkov - 27.07.2016 28.07.2017 bbcodeimg
Zmluva o kúpe a zrušení vecného bremena Emil Kozák a manželka Prevod vlastníckeho práva 1074,16 03.08.2017 05.08.2017 bbcodeimg
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmena Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení - 26.07.2017 06.08.2017 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2015/ED/01/004 Strabag s.r.o., Bratislava Zmena v realizácii objektov   03.08.2017 06.08.2017 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 5253,71 08.08.2017 09.08.2017 bbcodeimg
Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energentika - Distribúcia, a.s. Žilina Dodávka elektriny   11.08.2017 20.08.2017 bbcodeimg
Nájomná zmluva SR, Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. Banská Štiavnica Prenájom vodného toku - 31.08.2017 06.09.2017 bbcodeimg
Darovacia zmluva Pavol Jakubík, Slopná 16, 01821 Dar na financovanie miestnej komunikácie 2250 28.09.2017 29.09.2017 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o kúpe a zrušení vedného bremena zo dňa 3.8.2017 Emil Kozák a manželka Dodatok k zmluve o kúpe a zrušení vedného bremena zo dňa 3.8.2017 - 29.09.2017 03.10.2017 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica Dodatok k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - 27.10.2017 30.10.2017 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica Dodatok k zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - 27.10.2017 30.10.2017 bbcodeimg
Darovacia zmluva Miroslava Križanová, Slopná 46, 01821 Dar na financovanie miestnej komunikácie 474 27.10.2017 30.10.2017 bbcodeimg
Zmluva o dielo JUVE, s.r.o., Bratislava Realizácia stavby: Obecný úrad - kultúrny dom, zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE - 27.11.2017 28.11.2017 bbcodeimg