ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2012

Názov zmluvy Účastníci Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Súbor
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti SPP-distribúcia, a.s. Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti - 5. 1. 2012 5. 1. 2012 bbcodeimg
Zmluva o nájme č.1/2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nájom majetku prenajímateľa-vodovodné zariadenie - 15. 2. 2012 15. 2. 2012 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Úrad vlády SR Dotácia na projekt Plynofikácia a stavebné úpravy budovy požiarnej zbrojnice 5383,12 1. 3. 2012 20. 3. 2012 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra Obnova a rozvoj obcí - Výstavba verejných priestranstiev v obci 28422,73 8. 3. 2012 30. 3. 2012 bbcodeimg
Zmluva č.7/2012 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad v Trenčíne Údaje katastrálneho územia 856479 Slopná   21. 3. 2012 30. 3. 2012 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2011 Ing. Ľ.Vician, certifikovaný audítor Audit účtovnej závierky   3. 4. 2012 6. 4. 2012 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Zmena pôvodného programu služieb   27. 6. 2012 20. 7. 2012 bbcodeimg
Zmluva o dielo č.1/2012 Ing. Jozef Kardoš Výkon činnosti stavebného dozoru   2. 3. 2012 20. 7. 2012 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.82/10 C.E.I. consulting, a.s. Zmena údajov o zmluvných stranách   15. 6. 2012 20. 7. 2012 bbcodeimg
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s. Osobitné dojednania k zmluve   15. 6. 2012 20. 7. 2012 bbcodeimg
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla   6.8.2012 6.8.2012 bbcodeimg
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Peter Kucharčík Zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodňovanie šatstva a obuvi   14. 8. 2012 8. 10. 2012 bbcodeimg
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. Dodávka el. energie   10. 9. 2012 8. 10. 2012 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služby Tomáš Jakubík Zimná údržba obecných ciest   3. 12. 2012 21. 12. 2012 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1-03/2010 Tomáš Jakubík Splatnosť nájomného   3. 12. 2012 21. 12. 2012 bbcodeimg
Licenčná zmluva č. U1289/2013 MADE, s.r.o. Poskytnutie licencie a systémovej podpory   27. 11. 2012 21. 12. 2012 bbcodeimg