ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2018

NÁZOV ZMLUVY ÚČASTNÍCI PREDMET ZMLUVY HODNOTA PREDMETU ZMLUVY DÁTUM UZATVORENIA ZMLUVY DÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVY SÚBOR
Zmluva o poskytnutí služieb Rastislav Šadlák, Slopná Poskytnutie služieb - 5.1.2018 8.1.2018 bbcodeimg
Dodatok k Zmluve na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu aktiv project s.r.o., Považská Bystrica Dodatok k Zmluve na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu   28.2.2018 2.3.2018 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 97 881,17 € 13.3.2018 21.3.2018 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Dotácia 1 400 € 20.3.2018 21.3.2018 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 32 510,32 € 16.3.2018 26.3.2018 bbcodeimg
Komisionárska zmluva Up Slovensko s.r.o., Bratislava Zabezpečenie služieb - 11.4.2018 16.4.2018 bbcodeimg
Licenčná zmluva TENDERnet s.r.o., Žilina Licencia na použitie software 150 € 30.4.2018 3.5.2018 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu Ing. Ľudovít Vician Audit útovnej závierky zostavenej 31.12.2017 500 € 22.5.2018 23.5.2018 bbcodeimg
Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Poskytnutie príspevku - 31.5.2018 1.6.2018 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na rok 2018 SR zastúpená MDaV SR, Nám. Slobody 6, Bratislava Dotácia zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie 5480 € 17.7.2018 20.7.2018 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130083 Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmena systému financovania - 23.7.2018 26.7.2018 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072TN130106 Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmena systému financovania - 23.7.2018 26.7.2018 bbcodeimg
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina Zmluva o zriadení vecného bremena - 9.7.2018 26.7.2018 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava Poskytovanie programu Služieb - 25.7.2018 28.7.2018 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 36 110,85 € 31.7.2018 13.8.2018 bbcodeimg
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Poskytnutie úveru 97 881,17 € 21.8.2018 22.8.2018 bbcodeimg
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Poskytnutie úveru 38 626,78 € 21.8.2018 22.8.2018 bbcodeimg
Dodatok č.4 k Zmluve o úvere Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Dodatok k Zmluve o úvere - 21.8.2018 22.8.2018 bbcodeimg
Zmluva o manažmente projektu MP Profit PB, s.r.o, Považská Bystrica Manažment projektu 820 23.8.2018 27.8.2018 bbcodeimg
Zmluva o kúpe Marianna Hrenáková, Slopná Predaj nehnuteľnosti 55,04 € 19.9.2018 24.9.2018 bbcodeimg
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie VPK-PROJEKCIA, Považská Bystrica Vypracovanie projektovej dokumentácie 3980 € 20.9.2018 28.9.2018 bbcodeimg
Nájomná zmluva Alfréd Hrenák, Slopná Nájom pozemku 1 € 25.9.2018 28.9.2018 bbcodeimg
Nájomná zmluva Damián Michálek, Slopná Nájom pozemku 1 € 28.9.2018 1.10.2018 bbcodeimg
Dodatok k Zmluve o dielo Strabag, Bratislava Dodatok k zmluve - 28.9.2018 1.10.2018 bbcodeimg
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Poskytnutie úveru 37 925,96 € 2.10.2018 4.10.2018 bbcodeimg
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002279 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky MV SR, Pribinova 2, Bratislava Dotácia na projekt: Dostavba hasičskej garáže Slopná 30 000 € 23.10.2018 30.10.2018 bbcodeimg
Zmluva o výpožičke Jozef Hlaváč, Slopná Výpožička časti pozemku - 5.11.2018 6.11.2018 bbcodeimg
Zmluva o výpožičke SR zastúpená MV SR, Pribinova 2, Bratislava Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky - 18. 10. 2018 11.11.2018 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služieb Rastislav Šadlák, Slopná Poskytnutie služieb - 27. 12. 2018 2. 1. 2019 bbcodeimg