ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2014

Názov zmluvyÚčastníciPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvyDátum uzatvorenia zmluvyDátum zverejnenia zmluvySúbor
Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava Jedálny kupón Cheque Déjeuner   23. 1. 2014 3. 2. 2014 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o úvere Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Zmena výšky úveru   5. 2. 2014 6. 2. 2014 bbcodeimg
Dodatok k nájomnej zmluve 1/2013 MAS Naše Považie Doplnenie článku III.   6. 2. 2014 8. 2. 2014 bbcodeimg
Zmluva o poradenstve v odpadovom hospodárstve HELEPCO, s.r.o., Mládežnícka 2275, 017 01 Pov. Bystrica Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva   17. 3. 2014 18. 3. 2014 bbcodeimg
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č.U1289/2013 MADE, s.r.o., Banská Bystrica Dodatok k licenčnej zmluve   27. 3. 2014 2. 4. 2014 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 Slovenský zväz zdravotne postihnutých Účelová dotácia 84 21. 3. 2014 30. 3. 2014 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 Centrum vol'ného času ako súčasť Základnej školy sv. Augustína Účelová dotácia 62,07 24. 3. 2014 30. 3. 2014 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 Sports & Training Centre s. r. o. (SCVČ) Účelová dotácia 310,35 20. 3. 2014 30. 3. 2014 bbcodeimg
Zmluva č. 626-11-2644/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností   28. 3. 2014 2. 4. 2014 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 DHZ Slopná Účelová dotácia 350 14. 4. 2014 15. 4. 2014 bbcodeimg
Dodatok č.02 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Osobitné dojednania k Zmluvám - 22. 4. 2014 25. 4. 2014 bbcodeimg
Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. Dodávke elektriny - 16. 5. 2014 18. 5. 2014 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak telekom, a.s. Zmena pôvodného programu služieb - 2. 7. 2014 4. 7. 2014 bbcodeimg
Zmluva o prevode vlastníctva pozemku Marián Jakubík, Slopná 33 Predmetom tejto zmluvy je pozemok: parcela stavu registra KNE č. 1967/2 652 1. 7. 2014 3. 7. 2014 bbcodeimg
Zmluva o prevode vlastníctva pozemku Miroslava Križanová, Slopná 46 Predmetom tejto zmluvy je pozemok: parcela stavu registra KNE č. 1966/1 864 8. 9. 2014 9. 9. 2014 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky Ing. Ľudovít Vician, Lánska 934/25, Pov. Bystrica Predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s auditom účtovnej závierky k 31.12.2013 380 16. 10. 2014 20. 10. 2014 bbcodeimg