ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2020

NÁZOV ZMLUVYÚČASTNÍCIPREDMET ZMLUVYHODNOTA PREDMETU ZMLUVYDÁTUM UZATVORENIA ZMLUVYDÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVYSÚBOR
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava Poskytnutie verejných služieb - 13.01.2020 16.01.2020 bbcodeimg

Nájomná zmluva č.01/2020

Filip Križan, Dolný Lieskov 309 Nájomná zmluva - 13.01.2020 16.01.2020 bbcodeimg
Zmluva o dielo AKTIV PRO,s.r.o. , Považská Bystrica Rekonštrukcia Domu smútku 16754,7 16.01.2020 19.01.2020 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb č.055/2011/KOM MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica Aktualizácia Prílohy č.1 - 29.01.2020 31.01.2020 bbcodeimg
Dohoda o urovnaní a mimosúdnom vyrovnaní STRABAG s.r.o., Bratislava Urovnanie vzájomných práv a povinností, pohľadávok a záväzkov - 31.01.2020 03.02.2020 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR, Pribinova 2, Bratislava Dotácia zo štátneho rozpočtu na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 11264,06 25.02.2020 28.02.2020 bbcodeimg
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP SAŽP, Banská Bystrica Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP - 28.02.2020 28.02.2020 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava Dotácia pre DHZ 1400 26.03.2020 26.03.2020 bbcodeimg
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte - 06.05.2020 07.05.2020 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondu malých projektov Žilinský samosprávny kraj, Žilina Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - 25.06.2020 25.06.2020 bbcodeimg
Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina Dodávka elektriny - 29.06.2020 01.07.2020 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Zmluve na poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava Dodatok k zmluve - 14.09.2020 17.09.2020 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25, Pov.Bystrica Činnsosti súvisiace s implementáciou projektu 5520 21.09.2020 23.09.2020 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 Ing. Ľudovít Vician, Stred 56/48, Považská Bystrica Vykonanie auditu účtovnej závierky 500 01.10.2020 01.10.2020 bbcodeimg
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava Práva a povinnosti vzniknuté v súvislosti s pokytnutím návratnej finančnej výpomoci 7262 28. 10. 2020 5. 11. 2020 bbcodeimg
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Slopná_01 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava Poskytnutie služieb 200 19. 11. 2020 23. 11. 2020 bbcodeimg
Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava Spracovanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa - 19. 11. 2020 23. 11. 2020 bbcodeimg
Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591, Žilina Zmena obchodného produktu - 2. 12. 2020 4. 12. 2020 bbcodeimg
Zmluva na poskytnutie služieb MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica Systém zberu separovaných zložiek KO - 3. 12. 2020 4. 12. 2020 bbcodeimg
Zmluva o výpožičke SR - ŠÚSR, Miletičova 3, Bratislava Koncové zariadenia a SIM karty pre mobilných asistentov sčítania - 4. 12. 2020 4. 12. 2020 bbcodeimg
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 15/008/20 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Poskytnutie úveru 33677 29. 12. 2020 30. 12. 2020 bbcodeimg