ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2021

NÁZOV ZMLUVY ÚČASTNÍCI PREDMET ZMLUVY HODNOTA PREDMETU ZMLUVY DÁTUM UZATVORENIA ZMLUVY DÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVY SÚBOR
Zmluva uzavretá v zmysle §536 obch. zákonníka Rastislav Šadlák, Slopná 82, 018 21 HSV a PSV práce a dodávky PZ v katastrálnom území Slopná - 13. 1. 2021 13. 1. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.2 k zmluve o manažmente projektu uzatvorenej dňa 01.04.2019 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/15, Pov. Bystrica Dodatok k zmluve - 22. 1. 2021 29. 1. 2021 bbcodeimg
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava Poskytnutie verejných služieb - 11. 2. 2021 14. 2. 2021 bbcodeimg
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s., Bratislava Poskytnutie verejných služieb - 11. 2. 2021 14. 2. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.1 k výpožičke SR-ŠUSR, Lamačská cesta, Bratislava Dodatok k zmluve - 15. 3. 2021 16. 3. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve na poskytnutie služieb MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, Považská Bystrica Aktualizácia Prílohy č.1 - 22. 3. 2021 22. 3. 2021 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 Ing. Ľudovít Vician, Stred 56/48, Považská Bystrica Vykonanie auditu 600 EUR 22. 3. 2021 22. 3. 2021 bbcodeimg
Zmluva o dielo USD Lučenec s.r.o., Skladištná 4980, Lučenec Stavebné práce na stavbe "Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná" 144 675,02 EUR 31. 3. 2021 31. 3. 2021 bbcodeimg
Zmluva o dielo Ing. Igor Kmeť - ekomap, Pavlova Ves 36 Odborný posudok na Strategický dokument "Návrh Územného plánu obce Slopná" 1300 EUR 6. 4. 2021 15. 4. 2021 bbcodeimg
Príloha č.1 k zmluve č.ZBA12032015161 ENVI-PAK, Bratislava Dodatok č.1 k zmluve č.ZBA12032015161 - 1. 4. 2021 5. 5. 2021 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotázie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava Poskytnutie dotácie 1400 EUR 10. 5. 2021 12. 5. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Zmluve o posktnutí NFP z Fondu malých projektov Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina Zmena dátumu ukončenia realizácie - 20. 5. 2021 23. 5. 2021 bbcodeimg
Zmluva o úvere č.15/003/21 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina Poskytnutie úveru - 30. 7. 2021 2. 8. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO2-SC211-2018-40/16 MŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava Dodatok č.2 k zmluve - 4. 8. 2021 4. 8. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní stravy č.1/2011 ZŠ Slovenských partizánov 1133/53, Pov. Bysrica Dodatok č.š - 24. 8. 2021 28. 8. 2021 bbcodeimg
Zmluva o dodaní služieb č.08/2021 PROTREN s.r.o., Lánska 961/64, Pov. Bystrica Dodávka služieb - sadové úprvay - 25. 8. 2021 29. 8. 2021 bbcodeimg
Nájomá zmluva USD Lučenec s.r.o., Skladištná 4980, Lučenec Nájom pozemkov - 28. 9. 2021 4. 10. 2021 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica Dotácia na projekt "Zelená infraštruktúra v obci Slopná - 2.ETAPA" 4 625, 83 EUR 21. 10. 2021 25. 10. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve o manažmente projektu MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/15, Pov. Bystrica Dodatok k zmluve - 15. 10. 2021 16. 11. 2021 bbcodeimg
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/15, Pov. Bystrica Dodatok k zmluve - 25. 10. 2021 16. 11. 2021 bbcodeimg
Dodatok k zmluve z 13.1.2021 Rastislav Šadlák, Slopná 82, 018 21 Dodatok k zmluve - 19. 11. 2021 22. 11. 2021 bbcodeimg
Nájomá zmluva Anna a František Jakubík, Slopná 16 Nájom pozemkov - 20. 11. 2021 23. 11. 2021 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služieb a stavebných prác Rastislav Šadlák, Slopná 82, 018 21 Poskytnutie služieb a stavebných prác - 22. 12. 2021 23. 12. 2021 bbcodeimg