ERB

Zmluvy

Zmluvy - 2016

NÁZOV ZMLUVY ÚČASTNÍCI PREDMET ZMLUVY HODNOTA PREDMETU ZMLUVY DÁTUM UZATVORENIA ZMLUVY DÁTUM ZVEREJNENIA ZMLUVY SÚBOR
Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o. Štúdia uskutočniteľnosti - 18.01.2016 18.01.2016 bbcodeimg
Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o. Štúdia uskutočniteľnosti - 25.01.2016 25.01.2016 bbcodeimg
Zmluva o združení finančných prostriedkov Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy Združenie finančných prostriedkov - 01.02.2016 01.02.2016 bbcodeimg
Zmluva o dielo STRABAG, s.r.o., Bratislava Rekonštrukcia miestnej komunikácie Slopná - 05.02.2016 05.02.2016 bbcodeimg
Zmluva o dielo aktiv project s.r.o. Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - 05.02.2016 07.02.2016 bbcodeimg
Zmluva č.76069 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Poskytnutie dotácie pre DHZ Slopná 700,- 19.02.2016 19.02.2016 bbcodeimg
Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o. Štúdia uskutočniteľnosti - 23.02.2016 23.02.2016 bbcodeimg
Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o. Štúdia uskutočniteľnosti - 23.02.2016 23.02.2016 bbcodeimg
Kúpna zmluva Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Slopná Odplatný prevod vlastníckeho práva - 16.03.2016 16.03.2016 bbcodeimg
Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti MP Profit PB, s.r.o. Štúdia uskutočniteľnosti - 28.03.2016 29.03.2016 bbcodeimg
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie - 30.03.2016 31.03.2016 bbcodeimg
Zmluva o výpožičke oporných bodov – stĺpov v Obci Slopná PlayMAX, s.r.o., Považská Bystrica Užívanie oporných bodov – stĺpov v Obci Slopná - 31.03.2016 01.04.2016 bbcodeimg
Nájomná zmluva Križan Jozef, Slopná Prenájom pozemkov - 31.03.2016 01.04.2016 bbcodeimg
Zmluva o zabezpečovaní lekárskej posudkovej činnosti MUDr. Janka Kardošová Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti 30.03.2016 01.04.2016 bbcodeimg
Zmluva o dielo č.01/04/2016 AKTIV PRO s.r.o., Považská Bystrica Zhotovenie diela: Turistická báza Slopná - 06.04.2016 06.04.2016 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 SZZP, ZO 2, Považská Bystrica Poskytnutie dotácie 95,- 14.04.2016 15.04.2016 bbcodeimg
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedenia KO ENVI-PAK, a.s., Bratislava Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedenia KO - 20.04.2016 22.04.2016 bbcodeimg
Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky Ing. Ľudovít VICIAN, Považská Bystrica Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 - 16.05.2016 16.05.2016 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poľnohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení - 27.05.2016 31.05.2016 bbcodeimg
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu MV SR, Pribinova 2, Bratislava v zastúpení Ing. Štefan Bohúň Výpožička majetku pre zabezpečenie úloh CO 957,46 01.06.2016 03.06.2016 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 DHZ Slopná Poskytnutie dotácie pre DHZ Slopná 350,- 08.06.2016 11.06.2016 bbcodeimg
Zmluva o dielo SATES, a.s., Považská Bystrica Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná - 23.06.2016 30.06.2016 bbcodeimg
Zamestnávateľská zmluva DDS Tatra banky, a.s. Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení   10.08.2016 10.08.2016 bbcodeimg
Zmluva o manažmente projektu MP Profit PB, s.r.o. Zmluva o manažmente projektu   22.09.2016 23.09.2016 bbcodeimg
Zmluva o obstaraní zájazdu CK Slniečko, s.r.o. Trenčín Obstaranie zájazdu   20.10.2016 23.10.2016 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM DEUS, Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM - 17.10.2016 23.10.2016 bbcodeimg
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi UPSVaR, Považská Bystrica Aplikácia §10 zák. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi - 11.11.2016 13.11.2016 bbcodeimg
Zmluva o poskytnutí služby Jozef Lamžo, Dolný Lieskov Zimná údržba obecných ciest - 01.12.2016 03.12.2016 bbcodeimg
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043TN050014 PPA, Bratislava Zmena systému financovania - 01.12.2016 03.12.2016 bbcodeimg