ERB

Deň obce Sverepec 2021

Obec Sverepec tento rok 2021 oslavuje krásne výročie 700 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Tak, ako každý aj tento bude obec poriadať kultúrno spoločenské podujatie pod názvom „Deň obce Sverepec 2021“. Preto Vás vedenie obce pozýva dňa 14.08.2021 od 12,00 hod pred Obecný úrad. Tento slávnostný deň bude prebiehať podľa programu:

 • 11,00 hod. až 12,00 hod. – registrácia súťažiacich vo varení gulášu
 • 12,00 hod. – slávnostný príhovor
 • 12,15 hod. až 16,00 hod. – súťaž vo varení gulášu
 • 15,00 hod.  – ocenenie zaslúžilých občanov pri rozvoji obce obce
 • 16,00 hod. – vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu
 • Od 16,00 hod do 22,00 hod bude voľná zábava.

V popoludňajších hodinách vystúpia harmonikári „Moštenskí pajtáši“ a po nich sa bude o zábavu starať  hudobná skupina „DIRECT“

Pre deti budú pripravené nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár a iné zábavy.

Programom Vás bude sprevádzať moderátorka počasia TV Markíza, p. Katarína Kulová.

Súťažné družstvá sa môžu registrovať do 10.08.2021 na Obecnom úrade vo Sverepci, alebo na tel. č. 042/ 432 25 16.

Organizátori sa tešia na Vašu účasť.

SSE - Aktivita v obci

V najbližších dňoch budú v našej obci realizovať návštevy odberných miest spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky: Peter Čejka a Miroslav Schmidt. Pracovníci Vás budú kontaktovať na základe poverenia.

Všetci naši pracovníci sa budú preukazovať certifikátom s negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19.

Návštevy budú prebiehať v čase od 13:30 do 18:30 .

Spolupracovník bude zreteľne označený preukazom Stredoslovenskej energetiky.

Zelená-Modrá 2021

Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. júna 2021  od 9.00 hod. a v nedeľu 27. júna 2021  od 10.00 hod. v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote.

 zm2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Považskej Bystrici  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov

od 21.6.2021, 12:00 hod.  do odvolania

  

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  • urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  • vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  • prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici

  pplk. Ing. Zdeno Tarabík

Zoznam MOM v Považskej Bystrici

Zoznam MOM v meste  Považská Bystrica aj s testovacími hodinami. Posledný odber robia cca 15 minút pred koncom

MOM  

Informácia o otvorení pobočky VšZP

Dovoľujeme si vás informovať, že stránkové hodiny a pokladničné hodiny pobočky VšZP v Považskej Bystrici sú v období od 07.04. 2021 do odvolania upravené nasledovným spôsobom

 • Pondelok         08.00 – 12.00 hod.
 • Utorok             08.00 – 12.00 hod.
 • Streda             13.00 – 16.00 hod.
 • Štvrtok            08.00 – 12.00 hod.
 • Piatok             08.00 – 12.00 hod.

Kontaktovať prostredníctvom call centra Všeobecnej zdravotnej poisťovne nás môžete na čísle ‪0850 003 003 každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod. 

Pri vstupe do nášho kontaktného miesta sme pre vás umiestnili viditeľne označenú schránku, do ktorej môžete vložiť doklady na odovzdanie alebo vybavenie v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Všetko potrebné môžete vybaviť aj elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, e-mailovej adresy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo v ePobočke.